ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารรอบิตี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 5.5 ล้านบาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชาฟีอี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 5.5 ล้านบาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารฮามิด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : 6.5ล้านบาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารฮากีม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2563
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..