ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต
สถาบันอัร-รอบิตีโรงเรียนอิสลามสัมพันธ์และวิทยาลัยเทคโนโลยีอัร-รอบิตี